ISO 9001

У вересні 2015 року Міжнародною організацією зі стандартизації ISO була прийнята п’ята редакція стандартів ISO 9000:2015 та ISO 9001:2015.  (Розробником міжнародних стандартів серії ISO 9000 є Міжнародна організація зі стандартизації ISO (International Organization for Standardization) – це всесвітня федерація національних органів стандартизації (комітетів – членів). Міжнародна організація зі стандартизації розташована в Женеві (Швейцарія) http://www.iso.org). У 2021 році заверешено плановий перегляд стандартів, їх дію було підтверджено на наступні 5 років.

В Україні згідно з наказом Національного органу по стандартизації № 221 від 31.12.2015 з 01.07.2016 є чинними  ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT) «Системи управління якістю. Вимоги» та ДСТУ ISO 9000:2015 (ISO 9000:2015, IDT) «Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів».

Стандарт ISO 9001 являє собою одну з моделей управління діяльністю організації з метою забезпечення її результативності.

Застосування підходів ISO 9001 у системі управління підприємством допомагає вирішити багато внутрішніх і зовнішніх запитань:

 • поліпшити її загальну дієвість та забезпечити міцну основу для ініціатив щодо сталого розвитку;
 • покращити якість продукції та послуг, тим самим підвищити задоволеність своїх замовників;
 • стати конкурентоспроможним на внутрішньому та зовнішніх ринках;
 • реалізовувати продукцію за світовими цінами;
 • налагодити співпрацю з закордонними партнерами (зокрема, щодо отримання інвестицій);
 • отримати переваги перед конкурентами при участі у тендерах;
 • забезпечити прозорість та легкість управління діяльністю організації;
 • запровадити механізм постійного покращення системи управління та підвищити ефективність роботи співробітників на всіх рівнях.

Внутрішні результати, що отримує організація від запровадження системи управління якістю, напряму залежать від зусиль, що вона докладає для покращення своєї діяльності. зовнішні переваги організація отримує, сертифікував свою систему управління якістю у незалежному компетентному органі сертифікації.

Основу стандартів на системи управління якістю формують сім принципів:

 • орієнтація на замовника;
 • лідерство;
 • задіяність персоналу;
 • процесний підхід;
 • поліпшення;
 • прийняття рішень на підставі фактичних даних;
 • керування зв’язками.

Одним із ключових принципів побудови системи менеджменту якості відповідно до вимог ISO 9001 є процесний підхід: діяльність організації складається з ряду взаємозалежних процесів, які функціюють як цілісна система. При цьому вихідні дані одного процесу є вхідними даними для наступного. Тому процесний підхід полягає в систематичній діяльності по визначенню процесів, їхньої послідовності й взаємодії, управлінню процесами й зв’язками між ними.

Суттєва відмінність ISO 9001:2015 від попередньої версії стандарту – явне застосування ризик-орієнтованого мислення, яке дає змогу організації визначати чинники, які можуть спричиняти відхилення її процесів та її системи управління якістю від запланованих результатів, щоб встановлювати запобіжні заходи контролю для мінімізації негативних впливів і максимального використання можливостей, по мірі їх виникнення. Це неможливо без розуміння свого середовища і визначення зацікавлених сторін та їхніх вимог.

Вимоги стандарту ISO 9001 носять загальний характер і не передбачають забезпечення однаковості структури систем управління якістю або однаковість документації, тому що застосовні до діяльності будь-якої організації незалежно від типу, розміру та продукції, що випускається (послуги, що надається).

Текст ISO 9001 не містить вимог до інших систем менеджменту (екологічний менеджмент, техніка безпеки й охорона праці, фінансовий менеджмент), але дозволяє організації інтегрувати свою систему менеджменту якості з відповідними вимогами загальної системи менеджменту.

Розвитком вимог ISO 9001 є стандарт ISO 9004, що не призначений для цілей сертифікації. Вимоги ISO 9004 рекомендуються як керівництво для організацій, які бажають перевищити вимоги ISO 9001 з метою вдосконалення та досягнення сталого розвитку: концепція ISO 9001 спрямована на досягнення поставлених цілей, а виконання положень ISO 9004 дозволяє досягати поставлені цілі з більшою ефективністю.

Сертифікація систем управління якістю у ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» — це:

 • можливість отримати «акредитований» сертифікат, виданий у відповідності до міжнародних норм та вимог Національного агенства з акредитації України (НААУ);
 • поліпшення власної системи управління за результатами аудиту, здійсненого досвідченими аудиторами, що нададуть Вам звіт із виявленими «слабкими місцями» і можливостями для поліпшення;
 • зміцнення конкурентних позицій підприємства як на внутрішньому, так і на зовнішніх ринках;
 • довіра з боку закордонних замовників (при реалізації продукції, послуг на закордонних ринках у вітчизняних експортерів ніколи не виникало проблем щодо визнання/невизнання сертифікату, що виданий ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»). Сертифікати відповідності систем управління якістю за ДСТУ ISO 9001:2015 (IDT ISO 9001:2015), видані органом сертифікації ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» визнаються у всьому світі в рамках програми IAF MLA.